Updated : Oct 06, 2019 in Personal Growth

IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Dirn Mugul
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 25 July 2008
Pages: 415
PDF File Size: 4.82 Mb
ePub File Size: 19.83 Mb
ISBN: 496-9-98482-113-9
Downloads: 77371
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardagami

Sbusiso Mzobe shared Nkosinathi Ngubane ‘s post. If you are reading this,trust me it’s not by mistake Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni wabanikazi Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

Just like a star please shine Sisezinsukwini Zokugcina Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Saturday, July 28, Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu ulwazi, Ngithunywe umlayezo kodwa iziniondlo ngingalayezi muntu, Bathe ngikulandise kodwa ngingukulandeli umdantu, Bathe ungibheke khona uzobhema ukholwe konke engikushoyo, Lendatshana inde kodwa bengizocela ungilinde ngiyiqede.

Izinkondlo Zothando

December 29 at 1: Friday, November 25, Izinkondlo zothando – Inkondlo: Uthando lwayo ludide abaningi lwaze lwadida izithandani ezijabulile, Uthando ekuthanda ngalo luvele lwagaxela ezinxabanweni zakweminye imizi, Ibithembile ukuthi nisazotholanaize yabhala isiphambano, Ibifuna ukukuphatha kahle kuze kuphatheke kabi izitha, Ibibona ikusasa eliqhakazile kubengathi lizovele liqhamuke esikhaleni, Namanje usakhala ngokhathazile laba asebaniqhathile othandandweni lwenu, Usathemba nisazotholana, nihlale phansi nithobane inhliziyo.

Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile namanje, Usekukhumbule ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele uhleke!

Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Posted by Mabonga Khumalo at 1: Inkosi impela ak’sibo abang’phoqile, Kodwa amablesser lapha kimi az’qhamukele, Ngobuningi wona ang’hlasele, Ngangabe ng’sazi ngenze njani, Ngangakwazi nok’khetha okuhle kokubi, Bazali bami ng’cela ning’xolele Lezi nhliziyo akusizo ezethu….

  DEATH KORPS OF KRIEG ARMY LIST PDF

Izinkondlo Zothando: Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO

Sbusiso Mzobe shared Follen Mayisela ‘s post. Ngasala nginkemile Lenhliziyo zotgando eyami Bheka lenhliziyo ekimi Ayilukhulumi ngisho olwami ulimi Ngibe ngisakhulume asiqondani Hlanga lwami Lendaba ithiwani Ngiloku ngibheka umnini Uye kuphela ongatolika lolulimi Lenhliziyo ayingizwa Impela akusiyo eyami. I know you have been trying since u were born Lothando olwakho lithathe ulijabulele futhi ulithokozele, Kukhona abafisile ukulithola kodwa azange kwenzeke kubo, Ngithi ngibonga isibeletho ovela kuso ngoba isona esikwenza intombi ziphelele, Ngithi qhubeka uziphathe kahle, abafana abapheli emhlabeni, Kodwa abazokuthanda njangami abasekho.

Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo.

Sections of this page. Nanamhlanje impendulo zzothando sobe ngayithola. Hhayi lensumansumane esiqhelisela kude nenjabulo We are crossing over to Ng’cela uxolo ngoba lel’thuba bengingeke ngiliyeke, Phela bathi umuntu uphila kanye, Ngoba kulomhlaba sonke s’philela ukudlula, Ng’yazi ngales’senzo mina ngenze iphutha, Ngokudla okwami ubusha ngingaz’cabangeli Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Izinkondlo Zothando Lezi nhliziyo akusizo ezethu. Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje zothandoo kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa zotbando Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali?

  KAISER RETOS WAFFENKAMMER PDF

Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Yize noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo.

Le nhliziyo akusiyo eyami Ubuhlungu kwinhliziyo ebheka umnini Linda nhliziyo yami kusasemini Ngyazi uyakhala uthi kanti uza nini Kade bekukhohlisa bezenza yena umnini Mhla efikayo ezolanda inhliziyo yakhe Uzothatha kwamina uqobo sengingowakhe Ngihambe naye eyongenza umkakhe Mhla inhliziyo ifika ekhaya Iyolala iphumule inethezeke Ayikho indawo enjengekhaya Umnikazi uyoyithatha lenhliziyo ayinike ikhaya Kakade ingeyakhe Noma ikimi nje Kodwa lenhliziyo Akusiyo eyami.

Zilondoloze uzithande izinkondpo nabantu bezokuthanda, Uziqhenye ngobuwena, ngoba izinkondpo ilokhu unkulunkulu akadala nakho. Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!

Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Because He knows who you are Sbusiso Mzobe shared Vukani Shamase ‘s post. Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

Izinkondlo zothando – Inkondlo: Lesihlahla sakwaNkosi sesekhulile thina sesizodla amaphentshisi. Ngithi k’nina akusibo abangani kodwa ile festive.

And know that God is never late