Updated : Dec 03, 2019 in Medical

HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Zulkirg Dora
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 6 September 2004
Pages: 441
PDF File Size: 19.87 Mb
ePub File Size: 17.11 Mb
ISBN: 363-8-26118-210-4
Downloads: 8906
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojara

Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders b en profete c laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld d.

Hierdie eer kom geen skepsel toe nie b. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gely en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het.

By die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui a: Tweedens dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar b. Wat is goeie werke?

Afrikaans pdf Article in xml format Article references How to cite this article Automatic translation. Ons het dit dus hoogs noodsaaklik geag om hieraan, as die belangrikste element van ons regering, behoorlik aandag te gee, die verkeerdheid en ongelykheid af te skaf en noodsaaklike verbetering aan te bring. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit.

Heidelbergse Kategismus

Ons bepaal hiermee dat u kennis neem van die volgende: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys a dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys b word. Wat glo jy van die “heilige, algemene, Christelike kerk”? In die grondteks ontbreek die gebruiklike woorde: Sodanige eedswering is op die Woord van God gegrond aen die gelowiges in die Ou en Nuwe Verbond het dit reg gebruik b.

Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe, oordeel. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Die Heidelbergse Kategismus is ook vergelyk en krities afgegrens teen die Roomse en Lutherse kategismusse. Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie esodat Hy deur ons reg bely faangeroep g en in al ons woorde en werke geprys word h.

  BIOQUIMICA MEDICA BAYNES 3 EDICION PDF

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Dat ek in Christus voor God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is a. Hierdie verlossing het Hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking b wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely het. Wat eis God in die tweede gebod? Services on Demand Article. Jy mag nie steel nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.

Wat verbied God in die agste gebod? Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig.

Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.

Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe daarin aanbid kategismux word.

Eerstens moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Kategiwmus geopenbaar het avan harte aanroep b vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid c. Ons dood is nie ‘n betaling vir ons sondes nie amaar slegs ‘n afsterwe van die sondes en ‘n deurgang tot die ewige lewe b.

Nee, want eerstens wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a. Alle gelowiges het kategizmus die vroegste tyd van die Christelike kerk af hulle daarvoor beywer om hulle kinders tuis, en in skole en kerke, te onderrig in die eerbied vir die Here, sonder twyfel ook om die volgende redes, kategisus wat ons ook daartoe moet beweeg.

Hoe moet ‘n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?

  EFFETS ELECTRONIQUES CHIMIE ORGANIQUE PDF

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

A third section serves as reminder of Barth’s claim that Jesus Christ is the content of this comfort and therefore of the Heidelberg Catechism. Uit die wet van God a. Nee awant alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes b. Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees?

Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit?

Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Die jeug moet van die begin af in die eerste plek opgevoed word in die suiwere en ook eenvormige leer van die heilige evangelie en in die regskape kennis van God, en voortdurend daarin geoefen word.

Wat eis God in die vyfde gebod? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie c.

Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?

Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Wat is die vierde bede?

Waarom is Hy “begrawe”? Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal a. Sit daar iets meer in dat Christus juis “gekruisig” is en nie op ‘n ander manier gesterf het nie? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het a. Word al die mense dan weer heidelbeergse Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?

Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie a.